Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми.

1. Синхронізація життєдіяльності організму – це:

A. *Здатність центральної нервової системи до забезпечення взаємодії різних періодичних функцій організму та співпадання у часі їх ритміки з ритмікою навколишнього середовища

B. Нормалізація сну і неспання та підвищення рівня працездатності

C. Покращання настрою та процесів психофізіологічної адаптації

D. Процеси підвищення рівня уваги та покращання соціально-психологічної адаптації

E. Забезпечення зменшення рівня захворюваності та підвищення психофізіологічної готовності до ефективного виконання різних видів діяльності

2. Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:

A. *Самопочуття, рівень активності і працездатності

B. Статевий розвиток, біологічний вік

C. Взаємовідношення з оточуючими

D. Рівень освіти, фізичний стан

E. Рівень уваги, фізичний розвиток

3. Дайте визначення поняття “біологічні ритми”:

A. *Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. реакцій індивідуума

B. Процеси чергувань станів організму, що необхідно тренувати

C. Фізіологічні коливання реакцій у відповідь на подразнення

D. Психологічні реакції організму у відповідь на дію зовнішніх чинників

E. Ритм роботи серця

4. Назвіть основні види біологічних ритмів відповідно до їх частотних характеристик:

А. *Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

В. Органні, організмові, популяційні ритми

С. Адаптивні, фізіологічні ритми

D. Комфортні, дискомфортні, різнодискомфортні ритми

E. Гармонійні, дисгармонійні, різнодисгармонійні ритми

5. Дайте визначення поняття “ритми високої частоти”:

А. *Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

В. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

С. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

D. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

E. Ритми з Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. періодом від 1 року до десятків років

6. Дайте визначення поняття “ритми середньої частоти”:

А. *Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

В. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

С. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

D. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

E. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

7. Дайте визначення поняття “мезоритми”:

А. *Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

В. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

С. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

D. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

E. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

8. Дайте визначення поняття “макроритми”:

А. *Ритми з періодом від 20 днів Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. до 1 року

В. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

С. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

D. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

E. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

9. Дайте визначення поняття “мегаритми”:

А. *Ритми з періодом від 1 року до десятків років

В. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

С. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

D. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

E. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

10. Назвіть основні типи біологічних ритмів середньої частоти:А. *Ультрадіанні, циркадіанні (циркадні) ритми

В. Інфрадіанні, циркасептидальні ритми

С. Органні, організмові, популяційні ритми

D. Адаптивні, фізіологічні ритми

E. Стандартні, нестандартні ритми

11. Назвіть основні типи біологічних ритмів Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми., що відносяться до мезоритмів:

А. *Інфрадіанні, циркасептидальні ритми

В. Адаптивні, фізіологічні ритми

С. Стандартні, нестандартні ритми

D. Органні, організмові, популяційні ритми

E. Ультрадіанні, циркадіанні (циркадні) ритми

12. Назвіть основні види біологічних ритмів згідно з рівнем організації біосистем:

А. *Клітинні, органні, організмові, популяційні ритми

В. Адаптивні, фізіологічні ритми

С. Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

D. Комфортні, дискомфортні, різкодискомфортні ритми

E. Гармонійні, дисгармонійні, різкодисгармонійні ритми

13. Назвіть основні види біологічних ритмів з точки зору особливостей взаємодії організму та навколишнього середовища:

А. *Адаптивні, фізіологічні ритми

В. Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

С. Гармонійні, дисгармонійні, різкодисгармонійні ритми

D. Комфортні, дискомфортні, різкодискомфортні ритми

E. Клітинні, органні, організмові, популяційні ритми

14. Дайте визначення поняття “мезор”:

A. *Рівень Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. ритму, що являє собою середню величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

B. Рівень ритму, що являє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

C. Рівень ритму, що являє собою мінімальну величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

D. Рівень ритму, що являє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом двох біологічних циклів

E. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

15. Дайте визначення поняття “період ритму”:

A. *Відрізок часу, після закінчення якого стан організму повторюється

B. Середня величина фізіологічної функції, яка розглядається протягом одного біологічного циклу, графічне зображення якого наближається до синусоїди

C. Різниця між максимальними та мінімальними значеннями певного фізіологічного процесу впродовж Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. одного біологічного циклу

D. Час, на який припадає максимальний рівень функції

E. Час, на який припадає мінімальний рівень функції

16. Дайте визначення поняття “амплітуда”:

А. *Різниця між максимальними та мінімальними значеннями певного фізіологічного процесу впродовж одного біологічного циклу

В. Середня величина фізіологічної функції, яка розглядається протягом одного біологічного циклу, графічне зображення якого наближається до синусоїди

С. Час, на який припадає мінімальний рівень функції

D. Відрізок часу, після закінчення якого стан організму повторюється

E. Час, на який припадає максимальний рівень функції

17. Дайте визначення поняття “акрофаза”:

А. *Відрізок часу, протягом якого реєструється максимальний рівень функції

В. Відрізок часу, протягом якого реєструється мінімальний рівень функції

С. Відрізок часу, протягом якого реєструється оптимальний рівень Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. функції

D. Різниця між максимальним і мінімальним значенням біологічного ритму

E. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

18. Укажіть фактори, внаслідок впливу яких відбувається зрушення біологічних ритмів:

А. *Зміни часових поясів, вплив стресових факторів та психічних навантажень

В. Зміни погодних умов та мікроклімату

С. Погіршання взаємовідносин у колективі, зміни настрою, зниження позитивного емоційного самопочуття

D. Зниження рівня фізичного навантаження, зниження резистентності організму

E. Переїзд з місця постійного мешкання до місця роботи

19. Нормальна фізіологічна крива – це:

А. *Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в ранковий і денний час

В. Параболоподібна крива з мінімальною акрофазою в ранковий і денний час

С. Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в нічний час

D. Параболоподібна крива Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. з мінімальною акрофазою в нічний час

E. Пряма, що пересікає нульову відмітку та має дві максимальні акрофази

20. До змінених фізіологічних кривих відносять:

А. *Платоподібні, інертні, двовершинні (бігемінальні), інвертовані криві

В. Параболоподібні, гіперболоподібні, синусоїдні, інертні криві

С. Циркулярні, пологі, піскоподібні, інвертовані криві

D. Двовершинні, тривершинні, чотирьохвершинні, багато вершинні криві

E. Прискорені, інертні, інвертовані, циркадіанні криві

21. Назвіть основні типи денної працездатності людини:

А. *Ранковий, вечірній, аритмічний

В. Адаптивний, фізіологічний

С. Органічний, організмовий, популяційний

D. Інфрадіанний, ультрадіанний, циркасептидальний

E. Бігемінальний, платоподібний, інвертований

22. Дайте визначення поняття “десинхроноз ”:

А. *Вид хронопатології

В. Процес лікування хронічних захворювань

С. Передвісник одужання

D. Покращання фізичної форми

E. Порушення взаємовідносин в сім’ї

23. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:

А. *Організовувати денний сон, періоди тиші Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми., гаряче харчування та влаштовувати мікропаузи в роботі

В. Покращувати настрій, забезпечувати оптимальні умови освітлення та вентиляції

С. Покращання мікроклімату та шумо-вібраційної обстановки

D. Використовувати зручні ергономічні меблі

E. Забезпечувати гарний мікроклімат у колективі та емоційний комфорт

24. Назвіть основні типи розрахункових біологічних ритмів людини:

А. *Фізичний, емоційний, інтелектуальний

В. Ранковий, аритмічний, вечірній

С. Органічний, організмовий, популяційний

D. Інфрадіанний, ультрадіанний, циркасептидальний

E. Бігемінальний, платоподібний, інвертований

25. Укажіть тривалість періоду фізичного циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *23 дні

В. 26 днів

С. 15 днів

D. 33 дні

E. 28 днів

26. Укажіть тривалість періоду емоційного циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *28 днів

В. 26 днів

С. 33 дні

D. 42 дні

E. 23 дні

27. Укажіть тривалість періоду інтелектуального циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *33 дні

В. 23 дні

С. 54 дні

D. 28 днів

E. 36 днів

28. Укажіть несприятливі ”критичні” дні кожного циклу:

А Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми.. *Дні, коли синусоїда перетинає нульову позначку

В. Дні, коли дві синусоїди перетинаються між собою

С. Дні, коли три синусоїди перетинаються між собою

D. Дні, коли синусоїда досягає свого піку

E. Дні, коли дві синусоїди досягають піку

28. Хрономедицина − це галузь медичної науки, що включає у свою структуру такі розділи, як:

А. *Хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна

В. Хронологія, хронографія, хроноергономіка

С. Хронопатологія, хронометрологія, хронопрофілактика

D. Хронофорія, хронологія, хронокінезія

E. Покращання настрою та зниження рівня фізичного навантаження

30. При інфаркті міокарду виникають порушення:

А. *Добових ритмівелектролітного балансу, ліпідного обміну, концентрації Na та Са

В. Добових ритмів працездатності

С. Добових ритмів сну

D. Добових ритмів настрою

E. Добових ритмівповедінкових проявів

31. До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми. людини слід віднести:

А. *Забезпечення поєднання часу трудової діяльності з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів та запровадження методів раціональної організації вільного часу

В. Підвищення резистентності організму, організація гарячого харчування

С. Підвищення позитивного емоційного самопочуття

D. Покращання мікроклімату у колективі, створення емоційного комфорту

E. Зниження рівня фізичного навантаження, використання заходів психогігієнічної корекції


documentaxktdxx.html
documentaxktlif.html
documentaxktssn.html
documentaxkuacv.html
documentaxkuhnd.html
Документ Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми.